Części zamienne

WARUNKI GWARANCJI

conalezywiedzieco
WARUNKI GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA PEUGEOT

ZAKRES GWARANCJI

     W uzupełnieniu obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej za wady ukryte, Automobiles Peugeot udziela gwarancji na swoje części zamienne i akcesoria w zakresie wad produkcyjnych lub materiałowych w okresie wyszczególnionym poniżej, począwszy od daty zakupu części zamiennej lub akcesorium w autoryzowanej sieci producenta Automobiles Peugeot w Polsce, bez limitu kilometrów:

 • 3 lata na oryginalne amortyzatory oraz sfery i akumulatory hydrauliczne,
 • 2 lata na oryginalne akumulatory rozruchowe i elementy składowe układu wydechowego pojazdu,
 • 1 rok na pozostałe części zamienne i akcesoria, w tym gamy uzupełniające: Echange Standard (części regenerowane fabrycznie), Motaquip.
 
       Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski. W przypadku incydentów objętych gwarancją na części zamienne i akcesoria mających miejsce poza granicami kraju, Nabywca ponosi koszt usunięcia niesprawności części zamiennej lub akcesorium za granicą, wyłącznie w ASO Peugeot i zwraca się do swojego pierwotnego Sprzedawcy w Polsce celem uzyskania zwrotu tych kosztów. W tym wypadku należy przedłożyć dodatkowo zlecenie naprawy pojazdu z ASO Peugeot oraz fakturę za naprawę.


WARUNKI GWARANCJI
 • Upoważnionymi do rozpatrywania zgłoszeń w ramach niniejszej gwarancji na części zamienne i akcesoria są wyłącznie Autoryzowane Stacje Obsługi Peugeot (ASO) w Polsce, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.peugeot.pl,
 • Warunkiem rozpatrywania niniejszej gwarancji jest niezwłoczne, formalne zgłoszenie do ASO (otwarcie Zlecenia Naprawy) i przedstawienie oryginalnej faktury zakupu wystawionej przez sieć producenta Automobiles Peugeot w Polsce.
 • Reklamowana część zamienna lub akcesorium musi być zamontowana w samochodzie w chwili zgłoszenia do Sprzedawcy tej części. Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części oraz prawidłowość jej montażu, który musi być zgodny z technologią producenta pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 • Samochód, w którym dana część lub zespół zostały zamontowane, musi stanowić przedmiot wszystkich operacji obsługowych mających zapewnić niezawodność tej części zaś Nabywca powinien zachować dokumenty potwierdzające wykonanie czynności obsługowych dla reklamowanych części.
 • W sytuacji montażu części poza ASO Peugeot, obowiązkiem Nabywcy jest dostarczenie potwierdzenia prawidłowego montażu, zgodnego z technologią producenta pojazdu, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 • Gwarancja na części i akcesoria nie ma zastosowania w przypadku, jeśli wykryte wady powstały z przyczyn innych niż tkwiące w samej rzeczy, w takim przypadku reklamacja zostaje oddalona.
 • Gwarancja na zespoły elektroniczne wymagające jakiegokolwiek programowania z użyciem urządzenia diagnostycznego, przed rozpoczęciem ich eksploatacji (np. sterowniki elektroniczne, kalkulatory, elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego, czujniki, wskaźniki i moduły wzorcowane itp.) oraz gwarancja na części kodowane będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy wymienione części zamienne i akcesoria były montowane w ASO Peugeot.
 
GWARANCJA OBEJMUJE

 • wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) części zamiennej lub akcesoriów uznanych za wadliwe przez przedstawiciela producenta części, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy tych elementów, w przypadku, jeśli uznane za wadliwe części zamienne lub akcesoria zostały pierwotnie zamontowane w ASO Peugeot.
 • wyłącznie wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) części zamiennej lub akcesoriów uznanych za wadliwe przez przedstawiciela producenta części, w przypadku, jeśli uznane za wadliwe części zamienne lub akcesoria nie zostały zamontowane w ASO Peugeot.
 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 • przypadków, jeżeli interwencja naprawcza jest wykonana poza umownym czasem obowiązywania gwarancji,
 • zgłoszeń telefonicznych lub w innej formie, ale bez wizyty w ASO,
 • usterki części i jej skutków w przypadku, gdy w momencie jej stwierdzenia Nabywca nie zareagował i nie zgłosił się do ASO,
 • części zużywających się eksploatacyjnie, których wymiana nie jest konsekwencją wady części i/lub niesprawnością jej otoczenia, ale wynikiem normalnego zużycia, zwłaszcza dotyczy to klocków, szczęk i tarcz hamulcowych, ogumienia, sprzęgła, akumulatora rozruchowego 12V, pasków, amortyzatorów, piór wycieraczek, świec, żarówek, baterii, bezpieczników, przegubów kulowych, łożysk kół, tapicerek.
 • czynności związanych z obsługą pojazdu, w który zastosowano część zamienną lub akcesorium, a także regulacji, ustawień lub operacji, których wykonanie wchodzi w normalne ramy obsługi samochodu,
 • napraw prowizorycznych lub częściowych wykonanych na prośbę Nabywcy, dokonania w części zamiennej zmian nieprzewidzianych, ani nie dozwolonych przez producenta tej części,
 • przypadków użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, a określonego w instrukcji obsługi, powodującego niesprawność części lub nienormalne jej zużycie (np. używanie samochodu w ramach zawodów sportowych; nieprawidłowe używanie funkcji hamowania i sprzęgła; niedbałość użytkownika; przeciążenie pojazdu, nawet chwilowe itp...) ,
 • przypadków, jeżeli niesprawność części jest związana z nieprzestrzeganiem operacji obsługowych, mających zapewnić niezawodność części, zalecanych przez producenta i wykonywanych z inicjatywy klienta,
 • przypadków drgań i hałasów związanych z normalnym działaniem samochodu i/lub części zamiennej
 • pogorszenia jakości, takich jak odbarwienie, zmiana lub deformacja części spowodowanych przez ich normalne starzenie się,
 • interwencji wynikających z użycia paliwa nieodpowiedniej lub złej jakości lub użycia dodatku do paliwa niehomologowanego przez producenta pojazdu lub części,
 • wszelkich produktów płynnych nie spełniających specyfikacji producenta (płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, spryskiwacza szyb i produkty kosmetyczne, itp...) ,
 • incydentów związanych z brakiem odpowiedzi Nabywcy na wezwanie producenta lub jego przedstawiciela, w celu doprowadzenia części do zgodności (kampanie serwisowe),
 • szkód powstałych w następstwie zdarzeń naturalnych, gradobić, powodzi, uderzenia piorunu, wichury lub innych nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, a także powstałych wskutek wypadków, pożarów lub kradzieży,
 • wszelkich innych kosztów niewyszczególnionych w niniejszej gwarancji, a zwłaszcza kosztów związanych z ewentualnym unieruchomieniem pojazdu, jak np. utrata możliwości użytkowania lub eksploatacji, koszt doprowadzenie pojazdu do serwisu itp.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     Naprawy wykonane w ramach gwarancji na części zamienne i akcesoria nie powodują jej przedłużenia. W szczególności wymiana części w ramach niniejszej gwarancji nie przedłuża czasu trwania gwarancji, a części wymienione w jej ramach stają się własnością producenta. Gwarancja umowna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, osoby fizycznej, która nabywa samochód w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, wynikających z niezgodności towaru z umową w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176).
Części zamienne

Gwarancja Automobiles Peugeot na części zamienne i akcesoria – wersja z dnia 10/04/2014 r.