Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

nasz zespół Dane o miejscu zarejestrowania spółki oraz miejscu przechowywania dokumentów: 

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku,
Wydział VIII Gospodarczy KRS, nr wpisu 0000377688;
NIP 958-164-62-04;
Kapitał zakładowy w wysokości 1 255 000 PLN.

Nie pomiń